A 100% A
Tekststørrelse
Sidst opdateret: 21. oktober 2021

Fordele og ulemper ved at etablere et holdingselskab

Skal du oprette et holdingselskab, kan det betale sig at bruge tiden/omkostningerne på at etablere holdingselskab, er der nogle fordele for dig skattemæssigt, er der ulemper forbundet med at oprette et holdingselskab?

Dette er spørgsmål som Jesper Olesen fra Finansoptimering ofte bliver konfronteret med af sine erhvervskunder, når de løbende drøfter økonomien i kundens virksomhed i forbindelse med at regnskabet er modtaget fra revisoren.

Et holdingselskab er et finansielt selskab, der tit stiftes som ApS. Selskabets aktiviteter består i at eje anparter eller aktier i et eller flere andre selskaber, men også egne aktiviteter som forvaltning af værdipapirer, (pengetank) ejerskab af fast ejendom og lignende, forklarer Jesper Olesen, som her vil gennemgå fordele og ulemper ved at stifte et holdingselskab.

Der er mange fordele ved at virksomhedsejeren bruger holdingselskabet til at stifte et driftsselskab fremfor at stifte driftsselskabet personligt.

Fordelene er mange og er blandt andet:

Ved stiftelse af holdingselskabet samtidig med at driftsselskabet bliver stiftet, er der mulighed for at lade selskabskapitalen i holdingselskabet fortsætte videre ned i driftsselskabet, således at kapitalen reelt bliver brugt 2 gange. Kapitalen i holdingselskabet består derefter af værdien af anparterne i driftsselskabet hvis kapital består af kontanter.

Risikoeliminering forstået på den måde, at de frie midler kan isoleres i holdingselskabet forstået således: Udlodder man en del af driftsselskabets overskud til holdingselskabet/ erne har man mulighed for at isolere de frie reserver i holdingselskabet og dermed reducere risikoen for tab.

Såfremt driftsselskabet ikke udbetaler udbytte, men bruger udbyttet til konsolidering og der så opstår en ekstraordinær situation, hvor driftsselskabet bliver udsat for et stort tab (garantiforpligtelse som skal indfries, lønmodtagerkrav, kunder som går konkurs m.m.) kan der opstå en meget kritisk situation.Denne situation kan koste selskabet livet og hele opsparingen kan forsvinde som dug for solen på engang. Ved at beskytte overskuddet i holdingselskabet, har man mulighed for at kunne rekonstruere driftsselskabet eller stifte et nyt driftsselskab og holdingselskabet mister kun værdien af driftsseselskabet.

Etablering af en holdingkonstruktion, kan bruges i forbindelse med generationsskifte. Modellen gør det lettere at fortage generationsskiftet, men skal planlægges detaljeret og er også afhængig af overtagerens likviditet og tidshorisont. Glidende generationsskifte er meget brugt og kan være meget fordelagtigt.

Driftsselskabet kan frasælges og provenuet fra salget af virksomheden kan placeres i holdingselskabet skattefrit (kræver minimum 10% ejerskab) holdingselskabet kan reinvestere hele summen, hvorimod et salg af driftsselskab som er ejet privat vil udløse aktieavancebeskatning. (alt efter salgssummen kan de blive tale om ganske stor skattebetaling)

Såfremt der ejes fast ejendom via holdingselskab, kan der spares store afgifter til staten, da holdingselskabet slipper for betaling af tinglysningsomkostninger.

Overskuddet som bliver genereret i driftsselskabet i løbet af året, kan flyttes skattefrit op i holdingselskabet. Det er overskuddet efter betaling af selskabsskat som kan flyttes skattefrit til holdingselskabet men husk at holdingselskabet skal have en ejerandel på minimum 10% af driftsselskabet.

Ulemper ved at etablere holdingselskaber er:

Det kan være, at kreditgivere (banker) kræver, at holdingselskabet eller ejeren personligt skal kautionere for driftskreditter/anlægslån etableret til driftsselskabet. Ved stiftelse af holdingkonstruktionen vil der påløbe stiftelsesomkostninger for hvert selskab, hvilket selvfølgelig betyder større omkostninger end der vil være ved stiftelse af et selskab.

Der skal også udarbejdes årsrapport for hvert selskab i holdingkonstruktionen i stedet for årsrapport for 1 selskab. Ved større selskaber skal der udarbejdes et koncernregnskab. I mindre selskaber blev der for et par år siden mulighed for at fravælge revision i både driftsselskab og holdingselskab.

Det er også en mulighed at stifte et holdingselskab ved at bruge anparterne i driftsselskabet som apportindskud i det nystiftede holdingselskab. For at undgå skattepligt ved denne omstrukturering er det en betingelse, at holdingselskabet ikke sælger aktierne i driftsselskabet inden 3 år efter at holdingselskabet er etableret.

En personligt ejet virksomhed kan også skattefrit omdannes til anpartsselskab såfremt en række formelle regler i virksomomdannelsesloven er opfyldt, men dette er en historie for sig selv. Overvejelserne ved selskabsetablering kan være mange, men står du og overvejer mulighederne, kan Jesper Olesen fra Finansoptimering kontaktes via finansoptimering.dk for at aftale møde.